Gene : ABCD3

Symbol : ABCD3
Name/description : ATP-binding cassette, sub-family D, member 3
Synonyms : ABCD3
Organism :
Peroxisomal Localization :
  • GO: No Peroxisomal annotation
  • GFP: No experiment found
  • Mass Spectrometry: No experiment found
  • PeroxisomeDB annotation
Protein family :
Protein consensus sequence : KKNGKPPLQNNENKEGKKERAVVDRVFFSRLMRILKIMVPKTFCKETGYLILIAVMLVSRTFCDVWMIQNGTLIESGIIGRSRKDFKKYLFNFIAAMPLISLVNNFLKFGLNELKLCFRVRLTKYLYEEYLQAFTYYKMGNLDNRIANPDQLLTQDVEKFCNSVVDLYSNLSKPFLDIVLYIFRLTSAIGAQGPASMMAYLLVSGLFLTRIRRPIGKMTITEQKLEGEYRYVNSRLITNSEEVAFYNGNKREKQTIHSVFQKLVEHLHNFILFRFSMGFIDSIIAKYLATVVGYLVVSRPFLDLAHPRHLKSSHSELLEDYYQSGRMLLRMSQALGRIVLAGREMTRLAGFTARITELMQVLKDLNQGKYERTMVSQQEKGVEGAQDIPLIPGIGEIINTDNIIKFDHVPLATPNGDILIRDLNFEVRSGANVLICGPNGCGKSSLFRVLGELWPLFGGRLTKPERGKLFYVPQRPYMTLGTLRDQVIYPDGKEDQKKKGISDLVLKEYLDNVQLSHILEREGGWDSVQDWMDVLSGGEKQRMAMARLFYHKPQFAILDECTSAVSVDVEDYIYSHCREVGITLFTVSHRKSLWKHHEYYLHMDGRGNYEFKQITEDTVEFGS
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: No references found