Gene : LOC100181214

Symbol : LOC100181214
Name/description : similar to ATP-binding cassette, sub-family D, member 3
Synonyms : LOC100181214
Organism :
Peroxisomal Localization :
  • GO: No Peroxisomal annotation
  • GFP: No experiment found
  • Mass Spectrometry: No experiment found
  • PeroxisomeDB annotation
Protein family :
Protein consensus sequence :
PEX19=0.01; start position=64; end position=73;
MPSVLSKYAGLIQPKHVATTAAVVTGVYLIGFTGNYNDSGSNQRKPVFGEAGEGKTKEKAQLDGVFLRRILKILKILVPGWFTAEVGYLTLVGVMLLLRTRFDVWMIANGTAIESSIIDRDRSRFIKYLFKYIYAQPTIALTNQLLKYGLNSLKLRFRKRFTMYMYDQYLQGHTYYKMSNIDNRIANADQLLTQDLEKFCNSLVDLYSNLSKPLLDIVIYIYRLTGTIGAQGPAIMISYLVFSGLVLNRMRRPIGKLTVSEQRFEGEYRYVNSRLITNSEEIAFYNNEKEKHIIVETFQKLYKHLLKFIHFRFRTGIVDDLIAKYTATTFGYLIVSRPFLDLAYPKFINASHTELLEDYYRSGRMLVRLSQAIGRIVLAGREMSRLAGFTARVTDLIKVTDELNNGVYQRTMVHQSSESSHHCLAPGNGTIHIEDNIIQFDKVPLVTPNGDVLIHEMNFKVPSGVNVIICGPNGCGKSSLFRVLGELWPLFGGKLTKPHRSKLFYIPQRPYMTLGSLRDQVIYPDSVELMKKKGWNDQDLEDYLKKVQLENILVREGGWDSVQDWMDVLSGGEKQRMAMARLFYHKPQFAILDECTSAVSVDVEGFMYQHCREVGITLFTVSHRKSLWRHHEYFLHMDGRGNYEFDKIEGSTVEFGS
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: No references found