Gene : FAR2

Symbol : FAR2
Name/description : fatty acyl CoA reductase 2
Synonyms : MLSTD1, SDR10E2, FLJ10462
Organism :
Peroxisomal Localization :
Protein family :
Protein consensus sequence : MSTIAAFYGGKSILITGATGFLGKVLMEKLFRTSPDLKVIYILVRPKAGQTLQQRVFQILDSKLFEKVKEVCPNVHEKIRAIYADLNQNDFAISKEDMQELLSCTNIIFHCAATVRFDDTLRHAVQLNVTATRQLLLMASQMPKLEAFIHISTAYSNCNLKHIDEVIYPCPVEPKKIIDSLEWLDDAIIDEITPKLIRDWPNIYTYTKALGEMVVQQESRNLNIAIIRPSIVGATWQEPFPGWVDNINGPNGIIIATGKGFLRAIKATPMAVADVIPVDTVVNLMLAVGWYTAVHRPKSTLVYHITSGNMNPCNWHKMGVQVLATFEKIPFERPFRRPNANFTSNSFTSQYWNAVSHRAPAIIYDCYLRLTGRKPRMTKLMNRLLRTVSMLEYFINRSWEWSTYNTEMLMSELSPEDQRVFNFDVRQLNWLEYIENYVLGVKKYLLKEDMAGIPKAKQRLKRLRNIHYLFNTALFLIAWRLLIARSQMARNVWFFIVSFCYKFLSYFRASSTLKV
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: No references found