Gene : DNAJC10

Symbol : DNAJC10
Name/description : DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 10
Synonyms : JPDI, ERdj5, MGC104194, DKFZp434J1813
Organism :
Peroxisomal Localization :
  • GO: No Peroxisomal annotation
  • GFP: No experiment found
  • Mass Spectrometry: No experiment found
  • PeroxisomeDB annotation
Protein family :
Protein consensus sequence : MGVWLNKDDYIRDLKRIILCFLIVYMAILVGTDQDFYSLLGVSKTASSREIRQAFKKLALKLHPDKNPNNPNAHGDFLKINRAYEVLKDEDLRKKYDKYGEKGLEDNQGGQYESWNYYRYDFGIYDDDPEIITLERREFDAAVNSGELWFVNFYSPGCSHCHDLAPTWRDFAKEVDGLLRIGAVNCGDDRMLCRMKGVNSYPSLFIFRSGMAPVKYHGDRSKESLVSFAMQHVRSTVTELWTGNFVNSIQTAFAAGIGWLITFCSKGGDCLTSQTRLRLSGMLDGLVNVGWMDCATQDNLCKSLDITTSTTAYFPPGATLNNKEKNSILFLNSLDAKEIYLEVIHNLPDFELLSANTLEDRLAHHRWLLFFHFGKNENSNDPELKKLKTLLKNDHIQVGRFDCSSAPDICSNLYVFQPSLAVFKGQGTKEYEIHHGKKILYDILAFAKESVNSHVTTLGPQNFPANDKEPWLVDFFAPWCPPCRALLPELRRASNLLYGQLKFGTLDCTVHEGLCNMYNIQAYPTTVVFNQSNIHEYEGHHSAEQILEFIEDLMNPSVVSLTPTTFNELVTQRKHNEVWMVDFYSPWCHPCQVLMPEWKRMARTLTGLINVGSIDCQQYHSFCAQENVQRYPEIRFFPPKSNKAYHYHSYNGWNRDAYSLRIWGLGFLPQVSTDLTPQTFSEKVLQGKNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKAIAALISEKLETLRNQGKRNKDEL
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: No references found