Gene : LOC100029338

Symbol : LOC100029338
Name/description : similar to ATP-binding cassette sub-family D member 3 (70 kDa peroxisomal membrane protein) (PMP70)
Synonyms : LOC100029338
Organism :
Peroxisomal Localization :
  • GO: No Peroxisomal annotation
  • GFP: No experiment found
  • Mass Spectrometry: No experiment found
  • PeroxisomeDB annotation
Protein family :
Protein consensus sequence : FIFFSKYLKHTHTNLCKEKFKLWDYLHVAQHTLNYMYSSKSALHILYNNLQKEGKKERAMVDKVFFSRIHQILKIMVPRTFCKETGYLILIAVMLVSRTYCDVWMIQNGTLIESGIIGRSRKDFKRYLFNFIAAMPLISLVNNFLKFGLNELKLCFRVRLTKYLYEEYLQAFTYYKMGNLDNRIANPDQLLTQDVEKFCNSVVDLYSNLSKPFLDIVLYIFKLTSAIGAQGPASMMAYLVVSGFFLTRLRRPIGKMTMTEQKYEGEYRYVNSRLITNSEEIAFYNGNKKEKQTIHSVFRKLVEHLHNFILFRFSMGFIDSIIAKYLATVVGYLVVSRPFLDLSHPRHLKSTHSELLEDYYQSGRMLLRMSQALGRIVLAGREMTRLAGLKKSFTARITELMQVLKDLNNGKYERTMVSQQEKGAEGAQVIPLIPGGGEIINLDNVIKFDHVPLATPNGDILIRDLNFEVRSGANVLICGPNGCGKSSLFRVLGELWPLFGGRLTKPERGKLFYVPQRPYMTLGTLRDQVIYPDGKEDQKRKGISDQVLKEYLDNVQLGHILEREGGWDSVQDWMDVLSGGEKQRMAMARLFYHKPQFAILDECTSAVSVDVEGYIYSHCRKVGITLFTVSHRKSLWKHHEYYLHMDGRGNYEFKQITEDTVEFGS
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: No references found