Gene : YALI0E32835g

Symbol : YALI0E32835g
Name/description : YALI0E32835p
Synonyms :
Organism :
Peroxisomal Localization :
  • GO: No Peroxisomal annotation
  • GFP: No experiment found
  • Mass Spectrometry: No experiment found
  • PeroxisomeDB annotation
Protein family :
Protein consensus sequence : MAKERGKTQFTVRDVTNFLNGGEEETQIVEKIMSSIERDPVLSVTADYDCNLQQARKQTMERVAALSPYLVTDTEKLSLWRAQLHGMVDMSTRTRLSIHNNLFIGSIRGSGTPEQFKYWVKKGAVAVKQFYGCFAMTELGHGSNLKGLETTATYDQDSDQFIINTPHIGATKWWIGGAAHTSTHCVCFAKLIVHGKDYGTRNFVVPLRNVHDHSLKVGVSIGDIGKKMGRDGVDNGWIQFTNVRIPRQNMLMRYAKVSDTGVVTKPALDQLTYGALIRGRVSMIADSFHVSKRFLTIALRYACVRRQFGTSGDTKETKIIDYPYHQRRLLPLLAYCYAMKMGADEAQKTWIETTDRILALNPNDPAQKNDLEKAVTDTKELFAASAGMKAFTTWGCAKIIDECRQACGGHGYSGYNGFGQGYADWVVQCTWEGDNNVLCLSMGRGLVQSALQILAGKHVGASIQYVGDKSKISQNGQGTPREQLLSPEFLVEAFRTASRNNILRTTDKYQELVKTLNPDQAFEELSQQRFQCARIHTRQHLISSFYARIATAKDDIKPHLLKLANLFALWSIEEDTGIFLRENILTPGDIDLINSLVDELCVAVRDQVIGLTDAFGLSDFFINAPIGSYDGNVYEKYFAKVNQQNPATNPRPPYYESTLKPFLFREEEDDEICDLDE
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: